Jong Rabo

  12:00 uur
  Digital (Teams),
  Bestuur
  Nederlandstalig

  • Ethiek
  • Dillema
Kennisverbreding Organisatie thema

Let’s talk Ethics! Topic: Responsible AI

*English below*

 

Wist jij dat Jong Rabo een zetel heeft in de Commissie Ethiek van Rabobank? En dat jij op deze manier mee kunt praten over interessante ethische dillema’s binnen de Rabobank?

 

Wat doet de commissie Ethiek?

De Commissie Ethiek vergadert eens in de 2 maanden. In de commissie zit een vertegenwoordig van managers door de gehele bank. Iedere medewerker kan casussen aandragen. De casussen zijn bankgerelateerd en gaan over dillema’s in het grijze gebied. We kijken niet alleen naar wat kan en moet, maar vooral of we iets willen. De Commissie Ethiek formuleert een standpunt en zorgt dat de juiste entiteit binnen de bank aan de slag kan.

Welk ethisch dillemma gaan we bespreken?

Deze keer gaan we met elkaar in gesprek over het onderwerp Responsible Artificial Intelligence. AI maakt tegenwoordig een groot deel uit van ons dagelijks leven en de dienstverlening van Rabobank. Klanten en de maatschappij uiten zorgen over de ethische aspecten van de onderliggende modellen. We gaan in gesprek over het verantwoordelijk en ethisch gebruik van AI en bespreken casussen uit de praktijk. 

Ben je benieuwd naar de thema’s waar de Commissie Ethiek zich in het verleden over heeft uitgesproken? Via RaboHub kun je lezen wat er zoal aan bod is gekomen > Casuïstiek (sharepoint.com).

Wat wordt er van mij verwacht?

De zetel die Jong Rabo heeft in de Commissie Ethiek is namens alle jonge medewerkers van Rabobank. Jouw input is dus ontzettend belangrijk! Je hoeft absoluut geen expert te zijn over een bepaald thema of expert te zijn over Ethiek. Het is veel belangrijker dat jij vanuit jouw referentiekader met ons meedenkt en je mening kunt vormen en geven over de thema’s. Jouw input nemen we mee naar de Commissie Ethiek.

 

Dus… Schrijf je in en praat mee!

De sessie vindt online plaats van 12.00 tot 13.00. Voel jij vrij om van je lunch te genieten tijdens de sessie.

Deze activiteit zal iedere 2 maanden – voorafgaand aan de Commissie Ethiek vergadering – worden georganiseerd. Kun je er deze keer niet bij zijn? Houd onze kanalen in de gaten voor de volgende sessie!

 

  --------------------------------

Let’s talk Ethics! Topic: Responsible AI

Did you know that Jong Rabo has a permanent seat in the Ethics Committee of Rabobank? And that you can enter into interesting dialogues about ethical dilemmas within Rabobank?

 

What does the Ethics Committee do?

De Ethics Committee meets every 2 months. Within the committee there is a representation of diverse managers from the entire organisation. Every employee can suggest a case for the committee. The cases are bankrelated and are about dilemmas in the grey area. We are not guided by what we must do or have to do – but by what we want to do. The Ethics Committee formulates a point of view with which the right entity can work.

Which ethical dilemma will we be discussing?

This time we will discuss the topic Responsible Artificial Intelligence. Nowadays AI is used in multiple applications in our daily lives and it is increasingly shaping the products and services of Rabobank. Customers and society have concerns on the ethical aspects of the underlying models. We will engage in a discussion about the resonsible and ethical use of AI and we will discuss real cases from practice.  

Are you curious about the themes which have been discussed in past Ethics Committees? Via Rabohub you can read all about the different cases and topics > Casuïstiek (sharepoint.com).

What is expected of me?

The seat which Jong Rabo has in the Ethics Committee is on behalf of all young employees of Rabobank. Your input is of great value! You don’t need to be an expert on a specific theme or on ethics. It’s more important that you think about the topics and that you can form and give your own opinion on the topics. We use your input during the Ethics Committee.

 

So…. Sign up and let’s talk ethics!

This activity is online and will be from 12.00 to 13.00. Feel free to enjoy your lunch during this hour.

 

This activity will take place every 2 months – before the meeting of the Ethics Committee. Are you not able to join this time? Please check out our channels for updates on the next session!

Aanvang: maandag 23 augustus 2021 om 12:00
Organiserende commissie Bestuur
Inschrijven vanaf: donderdag 15 juli 2021 om 10:00
Inschrijven t/m: maandag 23 augustus 2021 om 12:00

Digital (Teams) - ,

Log in om te bekijken wie zich heeft aangemeld voor deze activiteit.

“Iedereen heeft een netwerk nodig om je door het leven te brengen. Jong Rabo is niet alleen een netwerk waar je leert, maar waar je ook een toekomst opbouwt. Hier heb je voor de rest van je leven wat aan, zowel tijdens als na je Rabobankcarrière.”

Berry Marttin - lid raad van bestuur Rabobank